Algemene voorwaarden

1. Definities

 • Stadshap: Stadshap vof KVK nr. 64586693 BTW: NL855731886B01
 • Locatie: De bereiding van de maaltijden zal plaatsvinden in de productie keuken van de Zuster van Haagens, Oranjewal 28
  9101 JV te Dokkum.
 • De Klant: de klant heeft de keuze om zich via de website van Stadshap te registreren om vervolgens te bestellen.
 • De Overeenkomst: De overeenkomst tussen Stadshap en De Klant.
 • Diensten: Het ontwikkelen, bereiden, verzorgen en bezorgen van maaltijden en de ingrediënten daarvan.
 • Account: De samengevoegde gegevens van de klant gebruikt Stadshap als identificatie om gebruikt te maken van de Stadshap service. Het Account kan alleen benaderd worden met het user ID gekoppeld aan dit Account en wachtwoord.
 • Kosten Dienstverlening: door De Klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan Stadshap.
 • Partijen: Stadshap en De Klant gezamenlijk.
 • Gedeelde Informatie: informatie beschikbaar gesteld door Stadshap aan De Klant en van De Klant aan Stadshap.

2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Dienstverlening

 • Stadshap bereid maaltijden die afgeleverd worden bij De Klant binnen het door De Klant geselecteerde tijdvak.
 • Om gebruik te maken van deze diensten kan De Klant een Account hebben.
 • Maaltijden worden binnen vooraf vastgestelde tijdskaders afgeleverd.

4. Totstandkoming overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod direct op het scherm.
 • De Klant heeft geen recht om De Overeenkomst te ontbinden omdat het wettelijke “herroepingsrecht voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten”, niet van toepassing is. De producten zijn van bederfelijk van aard en kunnen niet worden teruggezonden.

5. Verplichtingen Stadshap

 • Stadshap zal ten alle tijden voldoen aan de gestelde HACCP-eisen voor de hygiëne van levensmiddelen.
 • Stadshap zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle gegevens die van De Klant ontvangen wordt. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Na melding zal Stadshap de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen. Inbreuk op rechten van De Klant dienen per e-mail gemeld te worden op info@stadshap.com

6. Verplichtingen Klant

 • De Klant is verplicht om juiste en correcte informatie aan te leveren die door Stadshap verlangd wordt om het Account te creëren.
 • De Klant is binnen het gekozen tijdskader voor bezorging aanwezig en bereikbaar om de maaltijd te overhandigen. Wanneer dit niet het geval is zal de bezorger zijn route vervolgen en de maaltijd mee terugnemen naar het distributiepunt. En op een later tijdstip voor een tweede keer een poging doen. Wanneer De Klant nog steeds niet aanwezig is zal de bezorger wederom zijn route vervolgen en de maaltijd mee terugnemen naar het distributiepunt. Vanaf dat moment heeft De Klant de mogelijkheid om de maaltijd bij het distributiepunt af te halen.
 • De Klant heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
 • De Klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
 • Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden en mogen niet met derden worden gedeeld
 • De Klant mag derden geen toegang verschaffen tot Stadshap via haar eigen registratie. Bij overtreding is De Klant volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
 • De Klant is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Stadshap en derden, ten gevolge van de door De Klant Gedeelde Informatie.

7. Betaling

 • De betaling wordt vooraf door middel van Ideal of automatische incasso gedaan.
 • Er is tevens een mogelijkheid om contant bij levering van de bestelling te betalen.
 • De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 • Wanneer Stadshap, als gevolg van het niet betalen door de Klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant met een minimum van 15% van het aan Stadshap verschuldigde bedrag.
 • Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.
 • Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 • De Diensten worden na betaling geleverd op de vastgestelde datum en tijd zoals zichtbaar is in het Account bij “overzicht bestellingen”.

8. Aansprakelijkheid

 • Stadshap is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het gebruik van de Diensten.
 • Wanneer producten of diensten van Stadshap niet aan de vastgestelde richtlijnen bij De Klant terecht komt moet dit door De Klant binnen 24 uur schriftelijk worden gemeld.
 • Stadshap is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd.
 • Stadshap is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Stadshap.
 • In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Stadshap beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Stadshap. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekering van Stadshap geen uitkering doet is de aansprakelijkheid van Stadshap beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Stadshap aan de Klant in rekening is gebracht.

9. Persoonsgegevens

 • Stadshap kan persoonsgegevens betreffende De Klant, welke door De Klant aan Stadshap ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • De Klant gaat akkoord dat Stadshap alle door De Klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.
 • Verwerking van persoonsgegevens door Stadshap vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de wet bescherming persoonsgegevens.

10. Wijzigingen van de Diensten

 • Stadshap behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van D Stadshap, te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of altijd. Hierover zal altijd naar De Klant gecommuniceerd worden.
 • Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van je Gedeelde Informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan.
 • In geval van een wijziging van de Diensten, om welke reden dan ook, heeft De Klant slechts recht op retournering pro rato van reeds (vooruit)betaalde bedragen aan Stadshap of haar partners indien dit expliciet is overeengekomen.

11. Intellectuele eigendom

 • Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door De Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de Producteneigendom zijn van Stadshap en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 • Het is De Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Stadshap te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen Stadshap.

12. Communicatie

 • Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden binnen Stadshap zoals updatenotificaties of herinneringen, sociale media, e-mail of anderzijds.
 • De Klant gaat er mee akkoord dat Stadshap De Klant mag benaderen voor belangrijke wijzigingen van of updates voor de Diensten, indien zij dit nodig acht. Deze communicatie zal nooit commerciële uitingen van derden bevatten.
 • Het staat Stadshap ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de Gedeelde Informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

13. Toepasselijk recht

 • Op alle overeenkomsten tussen Stadshap en de Klant is Nederlands recht van toepassing

14. Bevoegde rechtbank

 • De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Stadshap en de Klant.

15. Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Ook heeft Stadshap te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop te zetten.
 • Op deze Algemene Voorwaarden en de dienstverlening van Stadshap is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.
 • In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.
 • In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van Stadshap worden overgedragen, heeft Stadshap het recht om alle onderdelen van de website, daaronder begrepen eventuele bijdragen van gebruikers, en alle accounts, mede over te dragen.
0